สำนักการต่างประเทศ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักการต่างประเทศ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

บทความวิชาการ
บทความนักเรียนทุน (ภาษาไทย)
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสหภาพยุโรปกับกฎหมายของประเทศสมาชิก (โดย นายนริศ วงศ์ตระกูล)
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับกฏหมายแรงงาน (โดย นายณวพร รัตนวราหะ)
 3. กฎหมายป้องกันการคอรับชั่นในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (โดย นายผาสุก เจริญเกียรติ)
 4. การต่อรองคำรับสารภาพในคดีก่อการร้าย (โดย นายสมเกียรติ แก้วมาลี)
 5. หลักกฎหมายว่าด้วยการแบ่งแยกอำนาจ แนวคิดเกี่ยวกับอำนาจตุลาการในการตรวจสอบถ่วงดุล (โดย นายชัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ)

บทความนักเรียนทุน (ภาษาอังกฤษ)
 1. Protective orders for Domestic Violence (by Thanyalak Benjamano Techawuttipap)
 2. Should prostitution be legal (by Jutawan Sutthirat)
 3. The comparison between the force majeure provision of Thailand and the scope of liability of U.S. in tort cases (by Supichai Sirichairungson)
 4. The Coordination of Civil Claims with Criminal Proceedings in Thailand and The Unites States (by Suwanan Maisungdee)
 5. The Use of Arbitration in Corporate Disputes International and Thai Perspectives (by Pakorn Yingvoragan)

AEC
ที่มาของประชาคมอาเซียน
 1. ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

บทความอาเซียน
 1. พัฒนาการของประชาคมอาเซียน : ว่าด้วย ASEAN+3 และ ASEAN+6
 2. การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของศาลยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 3. ว่าด้วยเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและศาลยุติธรรมในบริบทของประชาคมอาเซียน

หนังสือเผยแพร่
 1. รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน
 2. กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ
 3. วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) ปีที่ 7 พ.ศ. 2559

การดำเนินการด้านอาเซียนของสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
 2. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
 3. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับ เครือข่ายทางวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่างกองการต่างประเทศ สานักงานศาลยุติธรรม และ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (The 1st International Judicial Dialogue) เรื่อง “การดาเนินคดีผู้บริโภคและการดาเนินคดีแบบกลุ่ม: ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย”
 4. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
 5. การสัมมนาทางวิชาการทางการศาลและการยุติธรรมระหว่างประเทศ เรื่อง “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์”
 6. โครงการสัมมนาทางวิชาการ (The 4th International Judicial Dialogue) เรื่อง \"พัฒนาการและปัญหาข้อกฎหมายในการซื้อขายและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน\"
 7. ภาพข่าวและเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง \"การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีในศาลไทยและในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน: กรณีศึกษาประเทศในภูมิภาคอาเซียน\" (The 5th International Judicial Dialogue: Introduction of Information Technology for the Benefit of Case Management: Case Study from Countries in SEA)

หน่วยงานที่ดำเนินการด้านอาเซียน
 1. ลิงค์หน่วยงานที่ดำเนินการด้านอาเซียน

พระราชบัญญัติ
 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2543
 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2522

สนธิสัญญา
 1. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2541
 2. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2524
 3. สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2542
 4. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2519
 5. 2004 TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (สนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกันในคดีอาญา พ.ศ. 2547)
 6. 2007 ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2550)

บันทึกความเข้าใจ
 1. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางกฎหมาย การศาล และการบริหารงานยุติธรรมระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2552

ความตกลง
 1. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางศาลระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2521 (1)
 2. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางศาลระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2521 (2)

หนังสือเผยแพร่ของสำนักการต่างประเทศ
วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) 2011
 1. Download

วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) 2012
 1. Download

วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) 2015
 1. Download

วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) ปีที่ 7 พ.ศ. 2559
 1. Downlond

รวมชื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งของบุคลากรในศาลยุติธรรม
 1. download

ศาลยุติธรรมกับการพัฒนาวิชากฎหมายสู่สากล
 1. Download

การดำเนินคดีแพ่ง Civil Procedure
 1. Download

การขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล
 1. Download

รวมป้ายประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม (ไทย - อังกฤษ)
 1. Download

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ภาษาไทย)
 1. Download

The Court of Appeal for Specialized Cases (English)
 1. Download

แนวทางการศึกษาต่างประเทศของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 1. แนวทางการศึกษาต่างประเทศของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

Application for Provisional Release to the Court
 1. Downlond

รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา
 1. Downlond


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ