สำนักการต่างประเทศ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักการต่างประเทศ ยินดีต้อนรับทุกท่าน | Welcome to the Official Website of Office of International Affairs, Office of the Judiciaryทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ (ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระเบียบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 1. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 2. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) 2560
 4. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) 2560
 5. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการลาหยุดราชการ พ.ศ.2556
 7. ระเบียบ ก.บ.ศ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2550
 8. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการฯ พ.ศ. 2554
 9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน พ.ศ. 2548
 10. ข้อบังคับ ก.พ.
 11. คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ ก.พ.
 12. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดูแลจัดการการศึกษาของข้าราชการ
 13. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ข้าราชการอบรมภาษา ณ ต่างประเทศ
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 1. หนังสือเวียน เรื่องการตรวจสุขภาพอนามัย
 2. แบบฟอร์มหนังสือนำตรวจร่างกายของ ก.พ.
 3. แบบฟอร์มหนังสือนำตรวจทางจิตวิทยาของ ก.พ.
 4. คำแนะนำไปรับการตรวจสุขภาพอนามัย
 5. สถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย์ ก.พ. 15 แห่ง
 6. MEDICAL CERTIFICATE
 7. ข้อตกลงในการฝากนักเรียนไว้ในความดูแลของ ก พ
 8. แบบฟอร์มฝากนักเรียนทุนบุคคลทั่วไป
 9. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 10. แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ก.พ.
 11. แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
 12. แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ของ ก.พ.
 13. แบบรายงานติดตามผลฯ นักเรียนทุนป.โท
 14. แบบฟอร์มรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
ข้อมูลสถิติการให้ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยทุนสำนักงานศาลยุติธรรม และทุนประเภทต่าง ๆ
 1. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (เรียงตามปี พ.ศ.)
 2. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามสาขา)
 3. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร)
 4. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา)
 5. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย)
 6. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส)
 7. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในเยอรมนี)
 8. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น)
ทุนฝึกอบรม การประชุม ดูงาน และต้อนรับแขกต่างประเทศ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุม ของทางราชการ พ.ศ. 2524
 2. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
 3. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545
 4. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552)
 7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555)
 8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 9. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2556
 10. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 11. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
 12. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 13. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 14. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2561
 15. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
รายงานทุนฝึกอบรมกฎหมายอิสลาม
 1. (กฎหมายอิสลาม) รายงานกลุ่ม (เรื่อง รายงานประเด็นและข้อท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายครอบครัวมุสลิม)
 2. (กฎหมายอิสลาม) รายงานกลุ่ม (เรื่อง คดีชารีอะอที่ได้รับการพิพากษาโดยศาลฎีกา)
 3. (กฎหมายอิสลาม) รายงานกลุ่ม (การศึกษาดูงาน ณ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา)
 4. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายทวี หลีเยาว์)
 5. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายมะดารี โตะและ)
 6. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายมะรอมือลี บือราเฮง)
 7. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายสำซุดดิน มาลินี)
 8. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายหมัดอูเส็น หมัดหมัน)
 9. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายอับดุลมาลิก ฆอแด๊ะ)
 10. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายอับดุลลฮอ ดาโอ๊ะ)
 11. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายฮัมการ์ มะวิง)
 12. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายอิสมาแอ เจ๊ะ)
รายงานกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
 1. รายงานกลุ่มที่ 1 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 2. รายงานกลุ่มที่ 2 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 3. รายงานกลุ่มที่ 3 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 4. รายงานกลุ่มที่ 4 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 5. รายงานกลุ่มที่ 5 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 6. รายงานกลุ่มที่ 6 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 7. บทความกลุ่มที่ 1 (กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์) 2558
 8. รายงานกลุ่มที่ 2 (กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์) 2558
 9. รายงานกลุ่มที่ 3 (กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์) 2558
 10. รายงานกลุ่มที่ 4 (กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์) 2558
 11. รายงานกลุ่มที่ 5 (กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์) 2558
รายงานกฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ
 1. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชเศรษฐกิจ) Introduction to US Legal System (ระบบกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา, การบริหารจัดการคดี และการระงับข้อพิพาททางเลือก)
 2. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) Securities Regulations, UCC Articles, Commercial Sales Agreements
 3. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) กฎหมายการเงินการธนาคาร สินเชื่อส่วนบุคคล และการค้นหาพยานหลักฐานในคดีแพ่ง (เปรียบเทียบสหรัฐอเมริกาและไทย)
 4. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ การกำกัดดูแลกิจการ บทบาทหน้าที่ของพนักงานและกรรมการ และการดูงาน ณ Federal District Court
 5. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) กฎหมายประกันภัยและระเบียบข้อบังคับ และการเยียวยาความเสียหายของศาลภายใต้กฎหมายพาณิชย์
 6. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 7. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ และกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคเบื้องต้น
 8. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) รายงาน Corporations Law & Intro to M&A
รายงานการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบงานศาล การบริหารราชการศาลยุติธรรม
 1. รายงานกลุ่มที่ 1 (การพัฒนาระบบงานศาล) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2556
 2. รายงานกลุ่มที่ 2 (การพัฒนาระบบงานศาล) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2556
 3. รายงานกลุ่มที่ 3 (การพัฒนาระบบงานศาล) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2556
 4. รายงานกลุ่มที่ 4 (การพัฒนาระบบงานศาล) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2556
 5. รายงานกลุ่มที่ 5 (การพัฒนาระบบงานศาล) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2556
 6. รายงานกลุ่มที่ 1 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 7. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 8. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 9. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 10. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 11. รายงานกลุ่มที่ 6 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 12. รายงานกลุ่มที่ 1 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 13. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 14. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 15. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 16. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 17. บทความกลุ่มที่ 6 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 18. บทความกลุ่มที่ 1 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2557
 19. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2557
 20. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2557
 21. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2557
 22. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2557
 23. รายงานกลุ่มที่ 1 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 24. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 25. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 26. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 27. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 28. บทความกลุ่มที่ 6 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 29. รายงานกลุ่มที่ 1 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 30. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 31. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 32. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 33. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 34. รายงานกลุ่มที่ 6 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 35. รายงานกลุ่มที่ 1 (การพัฒนาระบบงานศาล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้) ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2558
 36. รายงานกลุ่มที่ 2 (การพัฒนาระบบงานศาล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้) ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2558
 37. รายงานกลุ่มที่ 3 (การพัฒนาระบบงานศาล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้) ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2558
 38. รายงานกลุ่มที่ 4 (การพัฒนาระบบงานศาล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้) ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2558
 39. บทความกลุ่มที่ 5 (การพัฒนาระบบงานศาล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้) ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2558
 40. รายงานกลุ่มที่ 1 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
 41. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
 42. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
 43. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
 44. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
 45. บทความกลุ่มที่ 6 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
รายงานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 1. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาดเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย
 2. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) กฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา 2 ยุค
 3. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
 4. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) กฎหมายสิทธิบัตร การจัดการคดีสิทธิบัตรสำหรับผู้พิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
 5. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) แนะนำระบบกฎหมายและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐอเมริกา ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
 6. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) บทความกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รายงาน หลักสูตร “การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ Civil Service College สาธารณรัฐสิงคโปร์ พ.ศ. 2557
 1. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สิงคโปร์) กลุ่มที่ 1
 2. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สิงคโปร์) กลุ่มที่ 2
 3. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สิงคโปร์) กลุ่มที่ 3
 4. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สิงคโปร์) กลุ่มที่ 4
 5. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สิงคโปร์) กลุ่มที่ 5
รายงานการระงับข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 1. รายงานกลุ่มที่ 1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2556
 2. รายงานกลุ่มที่ 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2556
 3. รายงานกลุ่มที่ 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2556
 4. รายงานกลุ่มที่ 4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2556
 5. รายงานกลุ่มที่ 1 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 6. รายงานกลุ่มที่ 2 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 7. รายงานกลุ่มที่ 3 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 8. รายงานกลุ่มที่ 4 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 9. รายงานกลุ่มที่ 5 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 10. บทความกลุ่มที่ 6 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 11. รายงานกลุ่มที่ 1 (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 2558
 12. รายงานกลุ่มที่ 2 (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 2558
 13. รายงานกลุ่มที่ 3 (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 2558
 14. รายงานกลุ่มที่ 4 (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 2558
 15. รายงานกลุ่มที่ 5 (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 2558
รายงานกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 1. รายงานกลุ่มที่ 1 (กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) 2558
 2. รายงานกลุ่มที่ 2 (กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) 2558
 3. รายงานกลุ่มที่ 3 (กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) 2558
 4. บทความกลุ่มที่ 4 (กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) 2558
 5. บทความกลุ่มที่ 5 (กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) 2558
รายงาน หลักสูตร “กฎหมายแพ่งและกระบวนวิธีพิจารณา: ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายญี่ปุ่น” ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และมหาวิทยาลัยริทซึเมคัง ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2560
 1. รายงาน เรื่อง ประเทศไทย กับ ประเทศญี่ปุ่น ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไร (นางสุรางคนา กมลละคร)
 2. รายงาน เรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข : ระบบการพิจารณาคดีอาญาโดยใช้องค์คณะผู้พิพากษาสามัญชน (Saiban - in) ของประเทศญี่ปุ่น (นางสาวอรุณี วีระรัศมี)
 3. รายงาน เรื่อง ระบบวิธีพิจารณาคดีแพ่งของศาลยุติธรรมประเทศไทยเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น (นางพัชร์ภรณ์ อนุวุฒินาวิน)
 4. รายงาน เรื่อง ระบบกฎหมายประเทศญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับของประเทศไทย (นายนพดล คชรินทร์)
 5. รายงาน เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น (นายสถาพร ดาโรจน์)
 6. รายงาน เรื่อง การปฏิรูประบบกระบวนยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น (นายอุเทน ศิริสมรรถการ)
 7. รายงาน เรื่อง กระบวนการยุติธรรมและระบบงานศาลยุติธรรมของประทศญี่ปุ่น (นางอรทัศน์ อุดมโชค)
 8. รายงาน เรื่อง กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ศึกษาเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศญี่ปุ่น (นายพสุ แก้วตระกูลพงษ์)
 9. รายงาน (นายสุริยา พวงจันทน์แดง)
 10. รายงาน เรื่อง กระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย (นางรัชดาพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา)
 11. รายงาน เรื่อง พยานผู้เชี่ยวชาญกับกระบวนการเข้าถึงความยุติธรรมในระบบกฎหมายไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 : ศึกษาพยานผู้เชี่ยวชาญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของญี่ปุ่น (นางปวีณา จันทร์วิรัช)
 12. รายงาน เรื่อง ระบบศาล Saiban-in ของประเทศญี่ปุ่น กับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้แก่ศาลยุติธรรมไทย (นายธีรทัย เจริญวงศ์)
 13. รายงาน เรื่อง พัฒนาการกฎหมายค้ำประกันและจำนอง ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศญี่ปุ่น (นายจักรวาล ทนกล้า)
 14. รายงาน เรื่อง การกำหนดค่าเสียหายทางแพ่งแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายญี่ปุ่น (นายอนันต์ ปักษี)
 15. รายงาน เรื่่อง การให้สิทธิแก่ลูกหนี้ใช้สอยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน : ศึกษาเปรียบเทียบประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น (นายสุประดิษฐ์ จีนเสวก)
 16. รายงาน เรื่อง กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายญี่ปุ่น (นายผดุงศักดิ์ เทศดี)
 17. รายงาน เรื่อง "จำนองหลักประกันทางธุรกิจ และสัญญาซึ่งมีผลเสมือนเป็นหลักประกันทางธุรกิจในระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย" (นายทรงเดช บุญธรรม)
 18. รายงาน เรื่อง การปฏิรูปกระบวนวิธีพิจารณาความ ในระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (นายศุภชัย ประไพนพ)
 19. รายงาน เรื่อง ศึกษาประเด็นเรื่องอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (นางปาริชาติ โพธิวังตระกูล)
 20. รายงาน เรื่อง “พัฒนาการระบบกฎหมายญี่ปุ่น” (นายสุทธิธรรม รัตนแสนยานุภาพ)
 21. รายงาน เรื่อง การนำบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความเห็นในกระบวนพิจารณาคดีของศาล (นายนาวิน มณีจันทร์)
 22. รายงาน เรื่อง ระบบการพิจารณาคดีชำนัญพิเศษของศาลไทยกับศาลญี่ปุ่น (นายเอกดนัย เตชะจงจินตนา)
 23. รายงาน เรื่อง “หลักประกันทางธุรกิจตามระบบกฎหมายญี่ปุ่น” (นางสาวยุวดี โชคถาวร)
 24. รายงาน เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ:ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายญี่ปุ่น (นางสาวนลินอร ธิบดี)
 25. รายงาน (นายนรพัทธ์ นามวงศ์)
 26. รายงาน (นางสาวกอบกุล ชัยเดชสุริยะ)
 27. รายงาน เรื่อง การชี้สองสถานในประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น (นางสาวนภัสกมล ตันธนวงศ์)
 28. รายงาน เรื่อง สามัญชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไร ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย กับ ประเทศญี่ปุ่น (นายครองชน มนัสวานิช)
รายงานโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศแถบทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกา
 1. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Courts สาธารณรัฐสิงคโปร์ (นายกนก จุลมนต์) พ.ศ. 2557
 2. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Court สาธารณรัฐสิงคโปร์ (นางสาวสรชา แสงวิรุณ) พ.ศ. 2557
 3. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Court สาธารณรัฐสิงคโปร์ (นางฎารณีย์ มาตย์ชาวนา) พ.ศ. 2557
 4. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Court สาธารณรัฐสิงคโปร์ (นางคิดงาม คงตระกูล ลี) พ.ศ. 2558
 5. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Court สาธารณรัฐสิงคโปร์ (พรทิพย์ สุทธิอรรถศิลป์) พ.ศ. 2558
 6. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Court สาธารณรัฐสิงคโปร์ (นายรณชัย ลักสะวารี) พ.ศ. 2558
 7. โครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ฉบับภาษาอังกฤษ (นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์) พ.ศ. 2558
 8. โครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ฉบับภาษาไทย (นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์) พ.ศ. 2558
 9. โครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ฉบับภาษาอังกฤษ (นายเสถียร รุ่งทองคำกุล) พ.ศ. 2558
 10. โครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ฉบับภาษาไทย (นายเสถียร รุ่งทองคำกุล) พ.ศ. 2558
 11. โครงการแลกเปลี่ยน ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนแห่งเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (นายสุดปิติ วรรธนะหทัย) พ.ศ. 2558
 12. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Court สาธารณรัฐสิงคโปร์ (นางสาวปรียานาถ เผือกสุวรรณ) พ.ศ. 2559
 13. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Court สาธารณรัฐสิงคโปร์ (นางสาวจันทรลักษณ โชติรัตนดิลก) พ.ศ. 2559
 14. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Court สาธารณรัฐสิงคโปร์ (นางสาวอนุสรา แจ้งสว่าง) พ.ศ. 2559
 15. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Courts สาธารณรัฐสิงคโปร์ (นายฐิตวัชร อุดรพิมพ์) พ.ศ. 2561
 16. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Courts สาธารณรัฐสิงคโปร์ (นายปุณยวัจน์ มาลากุล ณ อยุธยา) พ.ศ. 2561
 17. โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Courts สาธารณรัฐสิงคโปร์ (นางสาวสุชาดา มายสกุล) พ.ศ. 2561
รายงาน หลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับคดีเลือกตั้ง” ณ Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2561
 1. รายงานกลุ่มที่ 1 เรื่อง โครงสร้างของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา, การจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐในสหรัฐอเมริกา, ระบบพรรคการเมือง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย และการศึกษาดูงานศาลสูงสหรัฐอเมริกา
 2. รายงานกลุ่มที่ 2 เรื่อง การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้น, คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการจำกัดสิทธิในการเลือกตั้ง: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของมลรัฐนอร์ทแคไรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. รายงานกลุ่มที่ 3 เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง, การเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ปรากฏชื่อในบัตรเลือกตั้งและการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครที่ไม่ปรากฏชื่อในบัตรเลือกตั้ง
 4. รายงานกลุ่มที่ 4 เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการจำกัดสิทธิในการเลือกตั้ง, ข้อบกพร่องของระบอบประชาธิปไตย, การศึกษาดูงาน ณ ศาลสูงสุดแห่งมลรัฐนอร์ทแคโรไลนา สภานิติบัญญัติแห่งมลรัฐนอร์ทแคโรไลนา และศูนย์และพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองสากล
 5. รายงานกลุ่มที่ 5 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสำหรับการเมืองในระบบรัฐสภา, รูปแบบการเมืองในระบบรัฐสภา: การจัดการเลือกตั้งในสาธารณะรัฐอินเดีย และการศึกษาดูงาน ณ Bi-Partisan Policy Center
 6. รายงานกลุ่มที่ 6 เรื่อง การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น, การเลือกตั้งผู้พิพากษา, คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง: การนับคะแนนใหม่และการเยียวยาตามคำสั่งศาล และศึกษาดูงานที่ศาลอุทธรณ์แห่งเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย
รายงาน หลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับคดีภาษีอากร” ณ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2561
 1. รายงานกลุ่มที่ 1 เรื่อง ภาษีเงินได้ของสหรัฐอเมริกา ภาษีและเทคโนโลยี การซื้อขายธุรกิจ
 2. รายงานกลุ่มที่ 2 เรื่อง หลักการบัญชีภาษีอากร (METHODS OF TAX ACCOUNTING) บิทคอยน์และบล็อกเชน (BITCOIN & BLOCKCHAIN)
 3. รายงานกลุ่มที่ 3 เรื่อง การจัดเก็บภาษีสาหรับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Taxation) นโยบายการจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมระหว่างประเทศของ สหรัฐอเมริกา (U.S. International Tax Policy)
 4. รายงานกลุ่มที่ 4 เรื่อง ภาษีอากรรัฐบาลกลาง (Federal Taxation) การจัดเก็บภาษีจากผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Taxation of Financial Products)
 5. รายงานกลุ่มที่ 5 เรื่อง ภาษีธุรกรรมระหว่างประเทศสำหรับการซื้อขายสินค้าและการให้บริการ (International Transaction Tax - Goods/Services) การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกลาง (Federal Taxation)
 6. รายงานกลุ่มที่ 6 เรื่อง ศึกษากรณี Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ Foreign Bank Account Report (FBAR) การศึกษาดูงาน ณ ศาลประจามลรัฐแมสซาชูเซตส์ : ข้อสังเกตการดาเนินคดีโดยใช้ลูกขุนและระบบ Law Clerk
รายงาน หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค ณ Lund University ราชอาณาจักรสวีเดน พ.ศ. 2561
 1. กลุ่มที่ 1: “Welcome and program introduction” “An introduction to Consumer Protection” “Consumer Rights in Sweden – Concepts and Legal Environment” “Distance Selling and Future Distribution of Goods”
 2. กลุ่มที่ 2: Sales and Commercial Practices, Cross-border Consumer Transactions และ Unfair Commercial Practice and Marketing Danish Consumer Law
 3. กลุ่มที่ 3: ความรับผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและความรับผิดที่เกี่ยวเนื่องกันภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรสวีเดน (Dangerous Products and Product Liability), การเกิดสัญญาซื้อขายโดยระยะทางภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรสวีเดน (Distance Selling) และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินเชื่อภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรสวีเดน (Financial Service Law)
 4. กลุ่มที่ 4: Legal Standing and Private Law Redress, Legal Standing and Consumer Legislation and The Modern Procedure in the Court of Appeal
 5. กลุ่มที่ 5: Consumer Services Act และ Unfair Contract Terms
 6. กลุ่มที่ 6: กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับอาหารในราชอาณาจักรสวีเดน (Food Law in Sweden) และกฎหมายประกันภัย การเยียวยาความเสียหาย และค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Insurance Law Remedies and Punitive Damages)
รายงาน หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานศาลยุติธรรม” ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2561
 1. รายงาน หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานศาลยุติธรรม” ปี 2561 (กลุ่ม 1)
 2. รายงาน หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานศาลยุติธรรม” ปี 2561 (กลุ่ม 2)
 3. รายงาน หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานศาลยุติธรรม” ปี 2561 (กลุ่ม 3)
 4. รายงาน หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานศาลยุติธรรม” ปี 2561 (กลุ่ม 4)
 5. รายงาน หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานศาลยุติธรรม” ปี 2561 (กลุ่ม 5)
 6. รายงาน หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานศาลยุติธรรม” ปี 2561 (กลุ่ม 6)
 7. รายงาน หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานศาลยุติธรรม” ปี 2561 (กลุ่ม 7)
 8. รายงาน หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานศาลยุติธรรม” ปี 2561 (กลุ่ม 8)
รายงาน หลักสูตร “การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษ และคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)” ณ มหาวิทยาลัยเดอแรม สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2561
 1. หลักสูตร “การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษ และคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)” ปี 2561 (กลุ่ม 1)
 2. หลักสูตร “การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษ และคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)” ปี 2561 (กลุ่ม 2)
 3. หลักสูตร “การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษ และคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)” ปี 2561 (กลุ่ม 3)
 4. หลักสูตร “การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษ และคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)” ปี 2561 (กลุ่ม 4)
 5. หลักสูตร “การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษ และคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)” ปี 2561 (กลุ่ม 5)
 6. หลักสูตร “การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษ และคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)” ปี 2561 (กลุ่ม 6)
 7. หลักสูตร “การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษ และคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)” ปี 2561 (กลุ่ม 7)
 8. หลักสูตร “การบริหารจัดการคดีชั้นสูง (คดีพิเศษ และคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)” ปี 2561 (กลุ่ม 8)
รายงาน หลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ” ณ Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2561
 1. รายงานกลุ่มที่ 1 เรื่อง General overview of the American Legal system, Visiting to the United states Federal District court for the Northern district of Illinois, Reorganization of insolvent companies and proposals for reforms
 2. รายงานกลุ่มที่ 2 เรื่อง Theories of Corporations at the U.S. Supreme Court and Their Effect on Constitutional and Corporate Law, Class Action Litigation and Personal Jurisdiction, United States Circuit Court of Appeals for the Seventh Circuit
 3. รายงานกลุ่มที่ 3 เรื่อง PRODUCTS LIABILITY LAW, Access to Justice: Providing Access to the Judicial Process Through Technology, Circuit Court of Cook County
 4. รายงานกลุ่มที่ 4 เรื่อง Current Trends in the U.S. Employment Law, Current Trends in the U.S. Tort Law, The Illinois First District Appellate Court
 5. รายงานกลุ่มที่ 5 เรื่อง Civil Procedure Aspects of Complex Patent Litigation, Visit to Illinois Supreme Court, Visit to JAMS Mediation and Arbitration Organization
 6. รายงานกลุ่มที่ 6 เรื่อง Constitutional Impacts on Business and Commercial Activity, Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade
รายงาน หลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับคดีแรงงาน” ณ Queen Mary University of London สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2561
 1. รายงานกลุ่มที่ 1 หลักการห้ามเลือกปฏิบัติ และการให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการจ้างงาน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายการจ้างงานของประเทศอังกฤษและกฎหมายแรงงานไทย
 2. รายงานกลุ่มที่ 2 ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานรวมถึงค่าจ้างไม่เป็นธรรม สหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองแบบกลุ่มในประเทศอังกฤษ การศึกษาดูงานคณะกรรมการแรงงาน
 3. รายงานกลุ่มที่ 3 Contract of Employment Termination of Employment – Unfair constructive and wrongful dismissal All day ET experience London East (Court Visit)
 4. รายงานกลุ่มที่ 4
 5. รายงานกลุ่มที่ 5 การไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท ( Mediation and settlement ) ( workshop unfair , wrongful , and constructive dismissal ) ( workshop employment status and contracts )
รายงาน หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ณ GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT STUDIES พ.ศ. 2561
 1. รายงานกลุ่มที่ 1: การศึกษาดูงาน ณ The Palais des nations (United Nations Office at Geneva) และการศึกษาดูงาน ณ The World Trade Organization (WTO) “Introduction to International Trade Law and the World Trade Organization”
 2. รายงานกลุ่มที่ 3 : หัวข้อ WTO Disputes Settlement : Current Issues การระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก (WTO) : ประเด็นในปัจจุบัน, หัวข้อ Case Study on WTO Case Ruling Involving Thailand กรณีศึกษา : คดีขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย และ หัวข้อ Group Work on WTO Case งานกลุ่มเกี่ยวกับคดีขององค์การการค้าโลก (WTO)
 3. รายงานกลุ่มที่ 4 : หัวข้อ Case study : e-commerce กรณีศึกษา : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ European General Data Protection Regulation, หัวข้อ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหภาพยุโรป Legal framework of internet and cyber governance และหัวข้อขอบข่ายงานทางด้านกฎหมายในการควบคุมดูแลอินเตอร์เน็ตและไซเบอ
 4. รายงานกลุ่มที่ 5 : หัวข้อ Permanent Mission of Thailand – Thai initiatives in the WTO and WIPO พันธกิจของประเทศเทยต่อ WTO : บทบาทของเทยภายใต้กรอบงานองค์การ การค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO), หัวข้อ Introduction to Intellectual Property Law ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา - Emerging trends in international law และหัวข้อแนวโน้มของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
 5. รายงานกลุ่มที่ 6 : หัวข้อ Trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS), หัวข้อ Dispute settlement in relation to TRIPS และหัวข้อ The interface of intellectual property, trade, and global health policies
 6. รายงานกลุ่มที่ 2 : หัวข้อ Issues in international trade law: regional, bilateral and plurilateral versus multilateral trade agreements (กฎหมายระหว่างประเทศ: ข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค, ข้อตกลงการค้าทวิภาคี, ข้อตกลงการค้าหลายฝ่าย และ ข้อตกลงการค้าพหุภาคี), หัวข้อ Issues in international trade law: the interplay between international, transnational and domestic regulations กฎหมายระหว่างประเทศ: ผลกระทบของกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ และกฎข้อบังคับภายในประเทศ และการศึกษาดูงาน ณ the World Intellectual Property Organization (WIPO)
ล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ และศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Justice Conference Center)
ข้อมูลสถิติล่ามอิสระภาษาต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศาลยุติธรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 2561)
 1. สถิติการจัดหาล่าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 2561 (ต.ค.2560 - มิ.ย.2561)
 2. สถิติการจัดหาล่าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 3. สถิติการจัดหาล่าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 4. สถิติการจัดหาล่าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 5. สถิติการจัดหาล่าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 6. สถิติการจัดหาล่าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 7. สถิติการจัดหาล่าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 8. สถิติการจัดหาล่าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 9. สถิติการจัดหาล่าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 10. สถิติการจัดหาล่าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 11. สถิติการจัดหาล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561
 12. ภาพรวมสถิติการจัดหาล่ามและโครงการพัฒนาระบบการแปล ของส่วนล่ามและการแปล
โครงการล่ามศาลในคดีค้ามนุษย์ (AAPTIP)
 1. สารบัญ
 2. คู่มือของวิทยากร
 3. แบบฝึกหัดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (TOT)
 4. แบบฝึกหัดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
 5. ประมวลจริยธรรมล่ามในศาลยุติธรรม
 6. เทคนิคในการจดบันทึกโน๊ตสำหรับงานล่าม
 7. แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
 8. ตัวอย่างอภิธานศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
 9. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1) ภาษาไทย
 10. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1) ภาษาอังกฤษ
 11. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) ภาษาไทย
 12. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) ภาษาอังกฤษ
 13. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ภาษาไทย
 14. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ภาษาอังกฤษ
 15. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ภาษาไทย
 16. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ภาษาอังกฤษ
 17. การเป็นล่ามในศาล แม่แบบที่เป็นตัวชี้แนะสำหรับนโยบายและการปฏิบัติของล่ามในศาล ประจำรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา
 18. Code of Professional Ethics - AIIC (International Association of Conference Interpreters)
 19. Model Code of Professional Responsibility for Interpreters in the Judiciary
 20. National Standard Guide for Community Interpreting Services
 21. National Standard of Practice for Interpreters in Health Care
 22. ตัวอย่างตารางแนะนำช่วงเวลาสำหรับการฝึกอบรมล่าม และภาพรวมของเนื้อหาของบทเรียน
ศูนย์วิเทศอาเซียน
การดำเนินการด้านอาเซียนของสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
 2. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
 3. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับ เครือข่ายทางวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่างกองการต่างประเทศ สานักงานศาลยุติธรรม และ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (The 1st International Judicial Dialogue) เรื่อง “การดาเนินคดีผู้บริโภคและการดาเนินคดีแบบกลุ่ม: ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย”
 4. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
 5. การสัมมนาทางวิชาการทางการศาลและการยุติธรรมระหว่างประเทศ เรื่อง “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์”
 6. โครงการสัมมนาทางวิชาการ (The 4th International Judicial Dialogue) เรื่อง "พัฒนาการและปัญหาข้อกฎหมายในการซื้อขายและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน"
 7. ภาพข่าวและเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีในศาลไทยและในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน: กรณีศึกษาประเทศในภูมิภาคอาเซียน" (The 5th International Judicial Dialogue: Introduction of Information Technology for the Benefit of Case Management: Case Study from Countries in SEA)
 8. การสัมมนาทางวิชาการทางการศาลและการยุติธรรมระหว่างประเทศ เรื่อง “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” ครั้งที่ 2
 9. ข้อมูลประกอบการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการของประธานศาลฎีกาเมื่อวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561
สนธิสัญญา
 1. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2541
 2. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2524
 3. สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2542
 4. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2519
 5. 2004 TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (สนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกันในคดีอาญา พ.ศ. 2547)
 6. 2007 ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2550)
 7. ความตกลง ไทย - จีน (ภาษาไทย)
 8. ความตกลง ไทย - จีน (ภาษาอังกฤษ)
 9. ความตกลง ไทย - สเปน (ภาษาไทย)
 10. ความตกลง ไทย - สเปน (ภาษาอังกฤษ)
 11. ความตกลง ไทย - ออสเตรเลีย (ภาษาไทย)
 12. ความตกลง ไทย - ออสเตรเลีย (ภาษาอังกฤษ)
 13. ความตกลง ไทย - ออสเตรเลีย (ภาษาอังกฤษ)
 14. ความตกลง ไทย - อินโดนีเซีย (ภาษาไทย)
 15. ความตกลง ไทย - อินโดนีเซีย (ภาษาอังกฤษ)
 16. สนธิสัญญา ไทย - เกาหลี (ภาษาไทย)
 17. สนธิสัญญา ไทย-เกาหลี (ภาษาอังกฤษ)
บทความวิชาการนักเรียนทุน
กฎหมายวิธีพิจารณาความและกระบวนการยุติธรรม
 1. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) Genocide : Time to Change its Current Formulation (โดย นาย สุริยัณห์ หงษ์วิไล)
 2. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) Critically Consider the Contribution of the Criminal Cases Review Commission in Addressing the Problem of Miscarriages of Criminal Justice in England and Wales (โดย นาย สุริยัณห์ หงษ์วิไล)
 3. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) A Critical Evaluation of Witness Anonymity in English Criminal Trials (โดย นาย สุริยัณห์ หงษ์วิไล)
 4. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ : มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 (โดย นายพัฒนไชย ยอดพยุง)
 5. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (L’ Entraide judiciaire en matière pénale) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประเทศฝรั่งเศส (โดย นายพัฒนไชย ยอดพยุง)
 6. (กระบวนการยุติธรรมทางอาญา) Extraterritorial Enforcement of Law : From a Perspective of Defamation Offense over Cyberspace (โดย นายเสถียร รุ่งทองคำ)
 7. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) The criteria of the recognition of Foreign judgments at English common law (โดย นางสาววฤตดา ทิพย์พิมานชัย)
 8. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) Extraterritorial Jurisdiction (โดย นางสาววฤตดา ทิพย์พิมานชัย)
 9. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) The analysis of the difference on the law applicable to contractual obligations, as provided in between Rome Convention and Rome I Regulation (โดย นางสาววฤตดา ทิพย์พิมานชัย)
 10. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลของบุคคล และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/2 (โดย นางสาวประพิณ ประดิษฐากร)
 11. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยกับฝรั่งเศส - เปรียบเทียบในภาพรวม (โดยนายนิชฌาน หัสรังค์)
 12. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) มาตรฐานทางการแพทย์ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยนายนิชฌาน หัสรังค์)
 13. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยในประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยนายนิชฌาน หัสรังค์)
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
 1. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) A Comparative Study of Rome I and Thai Private International Law : Focus on the Applicable Law Rules in Contract (โดย นายเสริมสิทธ์ สิริเจริญสุข) ปี 2551
 2. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) Describe the forms of subsidies that are prohibited under WTO law and assess the extent to which the rules on prohibited are clear and are appropriate (โดย นายเสริมสิทธ์ สิริเจริญสุข) ปี 2551
 3. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) "General Problem and Issues of Principle Relating to International Insolvency" (โดย นายเสริมสิทธ์ สิริเจริญสุข) ปี 2551
 4. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) การยื่นคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาในประเทศไทย (โดย ดร.กนก จุลมลต์) ปี 2553
 5. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) สภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาในประเทศไทย (โดย ดร.กนก จุลมนต์) ปี 2553
 6. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) ข้อพิจารณาของประเทศไทยในการอนุวัติกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (โดย ดร.กนก จุลมนต์) ปี 2553
 7. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) ความรับผิดของกรรมการบริษัท : กรณีศึกษาจากกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส (โดย นางสาวพิมลพรรณ มีทิศสม) ปี 2554
 8. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) EC Insolvency Regulation - an Overview (โดย นางสาวพิมลพรรณ มีทิศสม) ปี 2554
 9. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) Overview of the New Chapter in Thai Bankruptcy Act for SMEs Business (โดย นางสาวพิมลพรรณ มีทิศสม) ปี 2554
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 1. (กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค) A European \"Rule of Reason\" in Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (โดยนายปกรณ์ ยิ่งวรการ) ปี 2555
 2. (กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค) The Use of Arbitration in Corporate Disputes : International and Thai Perspectives (โดยนายปกรณ์ ยิ่งวรการ) ปี 2555
 3. (กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค) Impace of Anti-Money Laundering Measures on Banks and Consumer Customers in United Kingdom and A Comparative Study with Thailand (โดยนายปกรณ์ ยิ่งวรการ) ปี 2555
 4. (สินค้าไม่ปลอดภัย) Products Liability Law (โดย นางสมปรารถนา แสงสุริยะฉัตร) ปี 2556
 5. (สินค้าไม่ปลอดภัย) ปัญหาการวินิจฉัยคดีที่มีประเด็นในเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมาย (Conflict of Laws) ในคดีความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย (Products Liability) และข้อเสนอแนะในการใช้และตีความมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (โดย นายวีกิจ เจริญสุข) ปี 2557
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 1. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) The Effectiveness of Preliminary Injunctions for Copyright Infringement Cases in Thailand : A Comparison with the Experience in England and Wales (โดย นางสาวสุจินต์ เจนพาณิชพงศ์) ปี 2552
 2. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) การวินิจฉัยปัญหาเรื่องอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (โดย นางสาวสุจินต์ เจนพาณิชพงศ์) ปี 2552
 3. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) The application of the territoriality principle in intellectual property protection to outer space (โดยนางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม) ปี 2553
 4. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) ลิขสิทธิ์ในห้วงอวกาศ (copyrights in outer space) (โดยนางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม) ปี 2553
 5. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) Parody Defense in Thailand Entertainment Law (โดย นางศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์) ปี 2556
U.S. International and Transnational Law
 1. (International and Transnational Law) The Non-Pecuniary Damages in Wrongful Acts Causing Bodily Harm and Death: The Comparative Study on US and Thailand Laws (โดย นายวรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย) ปี 2553
 2. (International and Transnational Law) ค่าเสียหายเชิงลงโทษความท้าทายใหม่ในระบบกฎหมายของประเทศไทย (โดย นางอนงค์รัตน์ คงลาภ) ปี 2553
 3. (International and Transnational Law) กฎหมายป้องกันการคอรัปชั่นในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (โดย นายผาสุก เจริญเกียรติ) ปี 2553
 4. (International and Transnation Law) Liability for Other Person: Comparison between U.S. and Thailand (โดย นายประมุข ทัศนปริชญานนท์) ปี 2554
 5. (International and Transnational Law) ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสหภาพยุโรปกับกฎหมายของประเทศสมาชิก และการยอมรับกฎหมายสหภาพยุโรปของเบลเยี่ยมและเยอรมัน (โดย นายนริศ วงศ์ตระกูล) ปี 2556
 6. (International and Transnational Law) Vicarious Liability : Doctrine, Theory and Judicial Interpretation in Thailand and the United States (โดย นางสาวอชิรญา พลภักดี) ปี 2556
 7. (International and Transnation law) The Coordination of Civil Claims with Criminal Proceedings in Thailand and The Unites States (โดย นางสาวสุวณัญฐ์ ไม้สูงดี) ปี 2556
 8. (International and Transnational Law) An Overview of Certain Aspect of Comparative Law (โดย นางวิไล นภานุเคราะห์) ปี 2560
 9. (International and Transnational Law) Introduction to “National treatment” under WTO [Focus on word “like product” in shochu case] (โดย นายพิพัฒน์ พรพิริยะกุลชัย) ปี 2561
 10. (International and Transnational Law) Comparative Confirmation of Business Reorganization Plan between CHAPTER 11 and Thailand Bankruptcy Act (โดย นางวรนันยา ใช้เทียมวงษ์) ปี 2561
 11. (International and Transnational Law) The basic Principle of the Constitution of the United States and Judicial Review (โดย นายจารุพจน์ คำคล้าย) ปี 2561
กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 1. (กฎหมายเกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Strengths and Weaknesses of the World Trade Organisation Dispute Settlement System (โดยนายเมธา จันทร์ชื่น) ปี 2556
 2. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Asian Roles in Managing the Spratly Islands Dispute (โดยนายเมธา จันทร์ชื่น) ปี 2556
 3. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Should International Commercial Arbitration Proceeding be Confidential? (โดยนายเมธา จันทร์ชื่น) ปี 2556
 4. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) The Legal Appropriation of the Kingdom of Thailand on The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, 1989 (CISG) (โดยนางสาวศิริลักษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล) ปี 2556
 5. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Can Online Dispute Resolution Meet Challenges of Thai Consumer Disputes? (โดยนางสาวศิริลักษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล) ปี 2556
 6. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Do International Commercial Courts Represent As Real Challenges To International Arbitrations? (โดยนางสาวศิริลักษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล) ปี 2556
 7. (กฎหมายเกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) How Alternative Disputes Resolution or \'ADR\' can assist handing labour disputes in Thailand in facing the challenges of the ASEAN Economic Community (AEC) (โดย นายณวพร รัตนวราหะ) ปี 2556
 8. (กฎหมายเกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) The protection of Foreign Investment by the Bilateral Treaty (BIT) between the Kingdom of Thailand and the Federal Republic of Germany:Focusing on the Arbitration award of Walter Bau AG v.The Kingdom of Thailand (โดย นายณวพร รัตนวราหะ) ปี 2556
 9. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ประชาสังคมเศรษฐกิจอาเซียนกับกฎหมายแรงงาน (โดย นายณวพร รัตนวราหะ) ปี 2556
 10. (กฎหมายเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) A Comparison of the appointment of judges in Thailand and Australia in terms of judicial independence (โดย นายชาติธรรม ประสงค์จรรยา) ปี 2556
 11. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Transaction Costs due to Conflict of Laws and Mechanisms used by International Organisations to Minimise such Transaction Costs (โดย นายชาติธรรม ประสงค์จรรยา) ปี 2556
 12. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Electronic Signatures in Emails in Context of the Electronic Transactions Act (Cth) (โดย นายชาติธรรม ประสงค์จรรยา) ปี 2556
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และกฎหมายตลาดเงิน
 1. (กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) Fiduciary Duty of Securities Brokers: A Comparative study between U.S.A and Thailand (โดย นางสาวนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช) ปี 2553
 2. (กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) Banking Competition under the 2010 Merger Guidelines (โดย นางสาวนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช)ฺ ปี 2553
 3. (กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) Legal Aspect of Fiduciary Relationship under Bank Confidentiality Agreement (โดย นางสาวนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช) ปี 2553
 4. (กฎหมายตลาดเงิน) การใช้ตราสารอนุพันธ์ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แบบสังเคราะห์ (โดย นายประภาส สุวรรณจิตอารีย์) ปี 2551
 5. (กฎหมายตลาดเงิน) A Comparative Study of UK and US Disclosure Requirements in relation to Rights Offerings (โดย นายประภาส สุวรรณจิตอารีย์) ปี 2551
 6. (กฎหมายตลาดเงิน) ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (โดย นายประภาส สุวรรณจิตอารีย์) ปี 2551
หนังสือเผยแพร่ของสำนักการต่างประเทศ
เอกสารแปล
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 1. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ภาษาไทย)
 2. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ภาษาอังกฤษ)
 3. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (ภาษาไทย)
 4. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (ภาษาอังกฤษ)
 5. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) (ภาษาไทย)
 6. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) (ภาษาอังกฤษ)
 7. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย (ภาษาไทย)
 8. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย (ภาษาอังกฤษ)
 9. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา (ภาษาไทย)
 10. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา (ภาษาอังกฤษ)
 11. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย (ภาษาไทย)
 12. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย (ภาษาอังกฤษ)
 13. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน (ภาษาไทย)
 14. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน (ภาษาอังกฤษ)
 15. คนต่างด้าวเข้าเมือง (ภาษาไทย)
 16. คนต่างด้าวเข้าเมือง (ภาษาอังกฤษ)
 17. แรงงานควรรู้ (ภาษาไทย)
 18. แรงงานควรรู้ (ภาษาอังกฤษ)
 19. เหยื่อการค้ามนุษย์กับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม (ภาษาไทย)
 20. เหยื่อการค้ามนุษย์กับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม (ภาษาอังกฤษ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด