สำนักการต่างประเทศ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักการต่างประเทศ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

บทความวิชาการ
บทความนักเรียนทุน (ภาษาไทย)
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสหภาพยุโรปกับกฎหมายของประเทศสมาชิก (โดย นายนริศ วงศ์ตระกูล)
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับกฏหมายแรงงาน (โดย นายณวพร รัตนวราหะ)
 3. กฎหมายป้องกันการคอรัปชั่นในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (โดย นายผาสุก เจริญเกียรติ)
 4. การต่อรองคำรับสารภาพในคดีก่อการร้าย (โดย นายสมเกียรติ แก้วมาลี)
 5. หลักกฎหมายว่าด้วยการแบ่งแยกอำนาจ แนวคิดเกี่ยวกับอำนาจตุลาการในการตรวจสอบถ่วงดุล (โดย นายชัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ)
 6. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับผู้โดยสารที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมบนอากาศยาน (โดย นางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม)
 7. ประเด็นข้อกฎหมายบางประการในพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 (โดยนางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม)
 8. ลิขสิทธิ์ในห้วงอวกาศ (โดย นางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม)
 9. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยกับฝรั่งเศษ-เปรียบเทียบในภาพรวม (โดยนายนิชฌาน หัสรังค์)
 10. มาตรฐานทางการแพทย์ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยนายนิชฌาน หัสรังค์)
 11. ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยในประเทศสหรัฐอเมริกา (โดย นายนิชฌาน หัสรังค์)
 12. ข้อพิจารณาของประเทศไทยในการอนุวัติกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (โดย ดร.กนก จุลมนต์)
 13. ประชาสังคมเศรษฐกิจอาเซียนกับกฎหมายแรงงาน (โดย นายณวพร รัตนวราหะ)
 14. หลักกฎหมายว่าด้วยการแบ่งแยกอำนาจ:แนวคิดเกี่ยวกับอำนาจตุลาการในการตรวจสอบถ่วงดุล (โดย นายธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ)
 15. ค่าเสียหายเชิงลงโทษความท้าทายใหม่ในระบบกฎหมายของประเทศไทย (โดย นางอนงค์รัตน์ คงลาภ)
 16. การคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์:ศึกษาเปรียบเทียบจากกฎหมายและคำพิพากษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (โดย นางธัญญลักษณ์ เบ็ญจะมโน เตชะวุฒิพันธุ์)

บทความนักเรียนทุน (ภาษาอังกฤษ)
 1. Protective orders for Domestic Violence (by Thanyalak Benjamano Techawuttipap)
 2. Should prostitution be legal (by Jutawan Sutthirat)
 3. The comparison between the force majeure provision of Thailand and the scope of liability of U.S. in tort cases (by Supichai Sirichairungson)
 4. The Coordination of Civil Claims with Criminal Proceedings in Thailand and The Unites States (by Suwanan Maisungdee)
 5. The Use of Arbitration in Corporate Disputes International and Thai Perspectives (by Pakorn Yingvoragan)
 6. Mobile Computing Technology (by Ronnachai Lucksavaree)
 7. A comparison of the appointment of judges in Thailand and Australia in term of judicial independence (by Chattham Prasongchanya)
 8. A comparison of duty of Utmost Good Faith of Thai and English Marine Insurance Law (by Kavee Premratanachai)
 9. Tax treatment of cloud computing arrangement (by Jirawadee Snitwong Na Aythaya)
 10. International Humanitarian Law in the Context of Thai Southern Insurgency (by Thachvud Puttisombat)
 11. How Alternative Disputes Resolution or \'ADR\' can assist handing labour disputes in Thailand in facing the challenges of the ASEAN Economic Community (AEC) (by Nawaporn Rattanawaraha)
 12. The protection of Foreign Investment by the Bilateral Treaty (BIT) between the Kingdom of Thailand and the Federal Republic of Germany:Focusing on the Arbitration award of Walter Bau AG v.The Kingdom of Thailand (by Nawaporn Rattanawaraha)
 13. Restorative Justice for Domestic Violence Cases:Study on Two Casese Relevant to Domestic Violence Cases (by Thanyalak Benjamano Techawuttipan)
 14. A European \'Rule of Reason\' in Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (by Pakorn Yingvoragan)
 15. The use of Arbitration in Corporate Disputes: International and Thai Perspectives (by Pakorn Yingvoragan)
 16. Impact of Anti-Money Laundering Measures on Banks and Consumer Customers in United Kingdom and A Comparative Study with Thailand (by Pakorn Yingvoragan)
 17. Liability for Other Person: Comparison between U.S. and Thailand (by Pramook Tusnaprishayanon)
 18. Strengths and Weaknesses of the World Trade Organisation Dispute Settlement System (โดย นายเมธา จันทร์ชื่น)
 19. Asian Roles in Managing the Spratly Islands Dispute (โดย นายเมธา จันทร์ชื่น)
 20. Should International Commercial Arbitration Proceeding be Confidential? (โดย นายเมธา จันทร์ชื่น)
 21. The Criteria of the Recognition of Foreign Judgments at English Common Law (by Waritda Tippimarnchai)
 22. The Legal Issues Relating Liability of Shadow Director under Thai Company Law (by Siripen Tangtaweesuko)
 23. The Legal Appropriation of the Kingdom of Thailand on The United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods 1980, 1989 (CISG) (by Sirilak Arunpraditkun)
 24. Can Online Dispute Resolution Meet Challenges of Thai Electronic Consumer Disputes? (by Sirilak Arunpraditkun)
 25. Fiduciary Duty of Securities Brokers: A Comparative Study between U.S.A. and Thailand (by Nipapat Wongwatthanadej)
 26. The Non-Pecuniary Damages in Wrongful Acts Causing Bodily Harm and Death: The Comparative Study on US and Thailand Laws (by Worrawong Atcharawongchai)
 27. Can Stategic Human Resource Management (SHRM) be usefully in a public sector (or NGO) contexts? (by Suthawan Leelanapapat)
 28. Is Bureaucratic Resistance the Main Challenge in the Civil Service Reform? (by Suthawan Leelanapapat)
 29. Delays in the Criminal Justice System: A comparison of the Magistrates\' Court and The Crown Court of the UK and Thai Court of First Instance (by Suthawan Leelanapapat)
 30. Brief Overview of the New Chapter in Thai Bankrupcy Act for SMEs Business (by Pimonpun Meethissom)
 31. The application of the territoriality principle in intellectual property protection to outer space (by Tosaporn Leepuengtham)
 32. The Challenges of the Thai Product Liability Act in Comparative Perspective (by Hathaipat Rattanangam)
 33. Vicarious Liability in Thai Tort Law Discussed with French Tort Law (by Samornsri Teerawatananon)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ AEC
ที่มาของประชาคมอาเซียน
 1. ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

บทความอาเซียน
 1. พัฒนาการของประชาคมอาเซียน : ว่าด้วย ASEAN+3 และ ASEAN+6
 2. การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของศาลยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 3. ว่าด้วยเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและศาลยุติธรรมในบริบทของประชาคมอาเซียน

หนังสือเผยแพร่
 1. รอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน
 2. กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ
 3. วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) ปีที่ 7 พ.ศ. 2559

การดำเนินการด้านอาเซียนของสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
 2. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
 3. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับ เครือข่ายทางวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่างกองการต่างประเทศ สานักงานศาลยุติธรรม และ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (The 1st International Judicial Dialogue) เรื่อง “การดาเนินคดีผู้บริโภคและการดาเนินคดีแบบกลุ่ม: ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย”
 4. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
 5. การสัมมนาทางวิชาการทางการศาลและการยุติธรรมระหว่างประเทศ เรื่อง “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์”
 6. โครงการสัมมนาทางวิชาการ (The 4th International Judicial Dialogue) เรื่อง \"พัฒนาการและปัญหาข้อกฎหมายในการซื้อขายและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน\"
 7. ภาพข่าวและเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง \"การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีในศาลไทยและในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน: กรณีศึกษาประเทศในภูมิภาคอาเซียน\" (The 5th International Judicial Dialogue: Introduction of Information Technology for the Benefit of Case Management: Case Study from Countries in SEA)
 8. การสัมมนาทางวิชาการทางการศาลและการยุติธรรมระหว่างประเทศ เรื่อง “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” ครั้งที่ 2

หน่วยงานที่ดำเนินการด้านอาเซียน
 1. ลิงค์หน่วยงานที่ดำเนินการด้านอาเซียน

พระราชบัญญัติ
 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. 2543
 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2543
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2527
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2522

สนธิสัญญา
 1. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2541
 2. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2524
 3. สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2542
 4. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2519
 5. 2004 TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (สนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกันในคดีอาญา พ.ศ. 2547)
 6. 2007 ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2550)

บันทึกความเข้าใจ
 1. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางกฎหมาย การศาล และการบริหารงานยุติธรรมระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2552

ความตกลง
 1. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางศาลระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2521 (1)
 2. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางศาลระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2521 (2)

หนังสือเผยแพร่ของสำนักการต่างประเทศ
วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) 2011
 1. Download

วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) 2012
 1. Download

วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) 2015
 1. Download

วารสารกฎหมายเปรียบเทียบศาลยุติธรรม (COJ Comparative Law Journal) ปีที่ 7 พ.ศ. 2559
 1. Downlond

รวมชื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งของบุคลากรในศาลยุติธรรม
 1. download

ศาลยุติธรรมกับการพัฒนาวิชากฎหมายสู่สากล
 1. Download

การดำเนินคดีแพ่ง Civil Procedure
 1. Download

การขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล
 1. Download

รวมป้ายประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม (ไทย - อังกฤษ)
 1. Download

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ภาษาไทย)
 1. Download

The Court of Appeal for Specialized Cases (English)
 1. Download

แนวทางการศึกษาต่างประเทศของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 1. แนวทางการศึกษาต่างประเทศของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

Application for Provisional Release to the Court
 1. Downlond

รอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา
 1. Downlond

คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1
 1. Downlond

รายงานการฝึกอบรม


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด