สำนักการต่างประเทศ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักการต่างประเทศ ยินดีต้อนรับทุกท่าน | Welcome to the Official Website of Office of International Affairs, Office of the Judiciaryทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ (ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระเบียบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 1. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
 2. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 3. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการลาหยุดราชการ พ.ศ.2556
 4. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ต่างประเทศ พ.ศ. 2557
 5. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการฯ พ.ศ. 2554
 6. ระเบียบ ก.บ.ศ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2550
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน พ.ศ. 2548
 8. ข้อบังคับ ก.พ.
 9. คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ ก.พ.
 10. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดูแลจัดการการศึกษาของข้าราชการ
 11. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ข้าราชการอบรมภาษา ณ ต่างประเทศ
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 1. หนังสือเวียน เรื่องการตรวจสุขภาพอนามัย
 2. แบบฟอร์มหนังสือนำตรวจร่างกายของ ก.พ.
 3. แบบฟอร์มหนังสือนำตรวจทางจิตวิทยาของ ก.พ.
 4. คำแนะนำไปรับการตรวจสุขภาพอนามัย
 5. สถานพยาบาลของคณะกรรมการแพทย์ ก.พ. 15 แห่ง
 6. MEDICAL CERTIFICATE
 7. ข้อตกลงในการฝากนักเรียนไว้ในความดูแลของ ก พ
 8. แบบฟอร์มฝากนักเรียนทุนบุคคลทั่วไป
 9. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 10. แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ก.พ.
 11. แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
 12. แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ของ ก.พ.
 13. แบบรายงานติดตามผลฯ นักเรียนทุนป.โท
ข้อมูลสถิติการให้ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยทุนสำนักงานศาลยุติธรรม และทุนประเภทต่าง ๆ
 1. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (เรียงตามปี พ.ศ.)
 2. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามสาขา - เรียงตามอาวุโส)
 3. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามสาขา)
 4. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร)
 5. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา)
 6. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย)
 7. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส)
 8. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในเยอรมนี)
 9. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน (จำแนกตามมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น)
ทุนฝึกอบรม การประชุม ดูงาน และต้อนรับแขกต่างประเทศ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุม ของทางราชการ พ.ศ. 2524
 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552)
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555)
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 7. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
 8. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545
 9. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560
 10. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายงานทุนฝึกอบรมกฎหมายอิสลาม
 1. (กฎหมายอิสลาม) รายงานกลุ่ม (เรื่อง รายงานประเด็นและข้อท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายครอบครัวมุสลิม)
 2. (กฎหมายอิสลาม) รายงานกลุ่ม (เรื่อง คดีชารีอะอที่ได้รับการพิพากษาโดยศาลฎีกา)
 3. (กฎหมายอิสลาม) รายงานกลุ่ม (การศึกษาดูงาน ณ ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา)
 4. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายทวี หลีเยาว์)
 5. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายมะดารี โตะและ)
 6. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายมะรอมือลี บือราเฮง)
 7. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายสำซุดดิน มาลินี)
 8. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายหมัดอูเส็น หมัดหมัน)
 9. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายอับดุลมาลิก ฆอแด๊ะ)
 10. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายอับดุลลฮอ ดาโอ๊ะ)
 11. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายฮัมการ์ มะวิง)
 12. (กฎหมายอิสลาม) รายงานเดี่ยว (นายอิสมาแอ เจ๊ะ)
รายงานกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
 1. บทบาทของศาลไทยในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ ปัจจุบันและอนาคต (นายสุดปิติ วรรธนะหทัย)
 2. รายงานกลุ่มที่ 1 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 3. รายงานกลุ่มที่ 2 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 4. รายงานกลุ่มที่ 3 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 5. รายงานกลุ่มที่ 4 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 6. รายงานกลุ่มที่ 5 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 7. รายงานกลุ่มที่ 6 กฎหมายค้ามนุษย์ 2557
 8. บทความกลุ่มที่ 1 (กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์) 2558
 9. รายงานกลุ่มที่ 2 (กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์) 2558
 10. รายงานกลุ่มที่ 3 (กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์) 2558
 11. รายงานกลุ่มที่ 4 (กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์) 2558
 12. รายงานกลุ่มที่ 5 (กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์) 2558
รายงานกฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ
 1. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชเศรษฐกิจ) Introduction to US Legal System (ระบบกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา, การบริหารจัดการคดี และการระงับข้อพิพาททางเลือก)
 2. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) Securities Regulations, UCC Articles, Commercial Sales Agreements
 3. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) กฎหมายการเงินการธนาคาร สินเชื่อส่วนบุคคล และการค้นหาพยานหลักฐานในคดีแพ่ง (เปรียบเทียบสหรัฐอเมริกาและไทย)
 4. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ การกำกัดดูแลกิจการ บทบาทหน้าที่ของพนักงานและกรรมการ และการดูงาน ณ Federal District Court
 5. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) กฎหมายประกันภัยและระเบียบข้อบังคับ และการเยียวยาความเสียหายของศาลภายใต้กฎหมายพาณิชย์
 6. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 7. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ และกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคเบื้องต้น
 8. (กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ) รายงาน Corporations Law & Intro to M&A
รายงานการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบงานศาล การบริหารราชการศาลยุติธรรม
 1. รายงานกลุ่มที่ 1 (การพัฒนาระบบงานศาล) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2556
 2. รายงานกลุ่มที่ 2 (การพัฒนาระบบงานศาล) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2556
 3. รายงานกลุ่มที่ 3 (การพัฒนาระบบงานศาล) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2556
 4. รายงานกลุ่มที่ 4 (การพัฒนาระบบงานศาล) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2556
 5. รายงานกลุ่มที่ 5 (การพัฒนาระบบงานศาล) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2556
 6. รายงานกลุ่มที่ 1 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 7. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 8. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 9. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 10. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 11. รายงานกลุ่มที่ 6 (การบริหารจัดการ) ณ ควีนแมรี มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 2557
 12. รายงานกลุ่มที่ 1 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 13. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 14. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 15. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 16. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 17. บทความกลุ่มที่ 6 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2557
 18. บทความกลุ่มที่ 1 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2557
 19. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2557
 20. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2557
 21. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2557
 22. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2557
 23. รายงานกลุ่มที่ 1 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 24. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 25. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 26. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 27. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 28. บทความกลุ่มที่ 6 (การบริหารจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2558
 29. รายงานกลุ่มที่ 1 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 30. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 31. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 32. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 33. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 34. รายงานกลุ่มที่ 6 (การบริหารงานศาลยุติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2558
 35. รายงานกลุ่มที่ 1 (การพัฒนาระบบงานศาล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้) ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2558
 36. รายงานกลุ่มที่ 2 (การพัฒนาระบบงานศาล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้) ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2558
 37. รายงานกลุ่มที่ 3 (การพัฒนาระบบงานศาล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้) ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2558
 38. รายงานกลุ่มที่ 4 (การพัฒนาระบบงานศาล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้) ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2558
 39. บทความกลุ่มที่ 5 (การพัฒนาระบบงานศาล เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้) ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2558
 40. รายงานกลุ่มที่ 1 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
 41. รายงานกลุ่มที่ 2 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
 42. รายงานกลุ่มที่ 3 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
 43. รายงานกลุ่มที่ 4 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
 44. รายงานกลุ่มที่ 5 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
 45. บทความกลุ่มที่ 6 (การบริหารจัดการคดี - หลักนิติธรรม) ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 2559
รายงานกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ
 1. (กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ) Transfer Pricing- the double-edged sword in AEC (Mr. Kajorndej Janewattananond)
 2. (กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ) What should be the next development of transfer pricing in Thailand (Mr. Sathien Rungthongkhamkul)
 3. (กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ) กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ
 4. (กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ) การตั้งราคาโอน ดาบสองคมในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์ )
 5. (กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ) การเสียภาษีของเงินได้ประเภทกำไรจากธุรกิจ (Business Profits) และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพ (Fundamental Freedom)
 6. (กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ) เงินได้จากการจ้างแรงงานและสิทธิในการซื้อหุ้นฯ การขัดกันของกฎหมายและภาษีของห้างหุ้นส่วนฯ, การฝากเงินของสหภาพยุโรปฯ
 7. (กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีระหว่างประเทศ) ทิศทางของการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการตั้งราคาโอนในประเทศไทย (นายเสถียร รุ่งทองคำกุล)
รายงานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 1. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาดเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย
 2. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) กฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา 2 ยุค
 3. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
 4. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) กฎหมายสิทธิบัตร การจัดการคดีสิทธิบัตรสำหรับผู้พิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
 5. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) แนะนำระบบกฎหมายและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐอเมริกา ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
 6. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) บทความกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รายงานเกี่ยวกับหลักสูตรในประเทศอาเซียน
 1. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) Community Justice and Tribunals Division (CJTD) (นางสาวพรทิพย์ สุทธิอรรถศิลป์)
 2. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การดำเนินคดีภายใน State Court ของประเทศสิงคโปร์ (นางสาวปรียานาถ เผือกสุวรรณ)
 3. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การบริหารจัดการคดีอาญาของ State Courts ประเทศสิงคโปร์ (นายรณชัย ลักสะวารี)
 4. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการศาลยุติธรรม ณ State Courts ประเทศสิงคโปร์ (นางสาวอนุสรา แจ้งสว่าง)
 5. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สิงคโปร์) กลุ่มที่ 1
 6. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สิงคโปร์) กลุ่มที่ 2
 7. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สิงคโปร์) กลุ่มที่ 3
 8. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สิงคโปร์) กลุ่มที่ 4
 9. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สิงคโปร์) กลุ่มที่ 5
 10. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Courts สิงคโปร์ 2557,รายงาน ดร. กนก จุลมนต์
 11. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Courts สิงคโปร์ 2557,รายงาน นางสาวสรชา แสงวิรุณ
 12. (หลักสูตรในประเทศอาเซียน) โครงการแลกเปลี่ยน ณ State Courts สิงคโปร์ 2557,รายงาน นางฎารณีย์ มาตย์ชาวนา
รายงานการระงับข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 1. รายงานกลุ่มที่ 1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2556
 2. รายงานกลุ่มที่ 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2556
 3. รายงานกลุ่มที่ 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2556
 4. รายงานกลุ่มที่ 4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2556
 5. รายงานกลุ่มที่ 1 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 6. รายงานกลุ่มที่ 2 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 7. รายงานกลุ่มที่ 3 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 8. รายงานกลุ่มที่ 4 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 9. รายงานกลุ่มที่ 5 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 10. บทความกลุ่มที่ 6 (การระงับข้อพิพาททางเลือก) 2557
 11. รายงานกลุ่มที่ 1 (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 2558
 12. รายงานกลุ่มที่ 2 (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 2558
 13. รายงานกลุ่มที่ 3 (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 2558
 14. รายงานกลุ่มที่ 4 (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 2558
 15. รายงานกลุ่มที่ 5 (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 2558
รายงานกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 1. รายงานกลุ่มที่ 1 (กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) 2558
 2. รายงานกลุ่มที่ 2 (กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) 2558
 3. รายงานกลุ่มที่ 3 (กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) 2558
 4. บทความกลุ่มที่ 4 (กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) 2558
 5. บทความกลุ่มที่ 5 (กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง) 2558
ล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ และศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Justice Conference Center)
โครงการล่ามศาลในคดีค้ามนุษย์ (AAPTIP)
 1. สารบัญ
 2. คู่มือของวิทยากร
 3. แบบฝึกหัดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม (TOT)
 4. แบบฝึกหัดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
 5. ประมวลจริยธรรมล่ามในศาลยุติธรรม
 6. เทคนิคในการจดบันทึกโน๊ตสำหรับงานล่าม
 7. แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
 8. ตัวอย่างอภิธานศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
 9. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1) ภาษาไทย
 10. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1) ภาษาอังกฤษ
 11. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) ภาษาไทย
 12. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) ภาษาอังกฤษ
 13. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ภาษาไทย
 14. พรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) ภาษาอังกฤษ
 15. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ภาษาไทย
 16. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ภาษาอังกฤษ
 17. การเป็นล่ามในศาล แม่แบบที่เป็นตัวชี้แนะสำหรับนโยบายและการปฏิบัติของล่ามในศาล ประจำรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา
 18. Code of Professional Ethics - AIIC (International Association of Conference Interpreters)
 19. Model Code of Professional Responsibility for Interpreters in the Judiciary
 20. National Standard Guide for Community Interpreting Services
 21. National Standard of Practice for Interpreters in Health Care
 22. ตัวอย่างตารางแนะนำช่วงเวลาสำหรับการฝึกอบรมล่าม และภาพรวมของเนื้อหาของบทเรียน
ศูนย์วิเทศอาเซียน
การดำเนินการด้านอาเซียนของสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
 2. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
 3. การสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับ เครือข่ายทางวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่างกองการต่างประเทศ สานักงานศาลยุติธรรม และ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย (The 1st International Judicial Dialogue) เรื่อง “การดาเนินคดีผู้บริโภคและการดาเนินคดีแบบกลุ่ม: ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย”
 4. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับ สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
 5. การสัมมนาทางวิชาการทางการศาลและการยุติธรรมระหว่างประเทศ เรื่อง “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์”
 6. โครงการสัมมนาทางวิชาการ (The 4th International Judicial Dialogue) เรื่อง "พัฒนาการและปัญหาข้อกฎหมายในการซื้อขายและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน"
 7. ภาพข่าวและเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีในศาลไทยและในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน: กรณีศึกษาประเทศในภูมิภาคอาเซียน" (The 5th International Judicial Dialogue: Introduction of Information Technology for the Benefit of Case Management: Case Study from Countries in SEA)
 8. การสัมมนาทางวิชาการทางการศาลและการยุติธรรมระหว่างประเทศ เรื่อง “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” ครั้งที่ 2
สนธิสัญญา
 1. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2541
 2. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2524
 3. สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2542
 4. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2519
 5. 2004 TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (สนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างกันในคดีอาญา พ.ศ. 2547)
 6. 2007 ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2550)
บทความวิชาการนักเรียนทุน
กฎหมายวิธีพิจารณาความและกระบวนการยุติธรรม
 1. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) Genocide : Time to Change its Current Formulation (โดย นาย สุริยัณห์ หงษ์วิไล)
 2. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) Critically Consider the Contribution of the Criminal Cases Review Commission in Addressing the Problem of Miscarriages of Criminal Justice in England and Wales (โดย นาย สุริยัณห์ หงษ์วิไล)
 3. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) A Critical Evaluation of Witness Anonymity in English Criminal Trials (โดย นาย สุริยัณห์ หงษ์วิไล)
 4. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ : มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 (โดย นายพัฒนไชย ยอดพยุง)
 5. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (L’ Entraide judiciaire en matière pénale) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประเทศฝรั่งเศส (โดย นายพัฒนไชย ยอดพยุง)
 6. (กระบวนการยุติธรรมทางอาญา) Extraterritorial Enforcement of Law : From a Perspective of Defamation Offense over Cyberspace (โดย นายเสถียร รุ่งทองคำ)
 7. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) The criteria of the recognition of Foreign judgments at English common law (โดย นางสาววฤตดา ทิพย์พิมานชัย)
 8. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) Extraterritorial Jurisdiction (โดย นางสาววฤตดา ทิพย์พิมานชัย)
 9. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) The analysis of the difference on the law applicable to contractual obligations, as provided in between Rome Convention and Rome I Regulation (โดย นางสาววฤตดา ทิพย์พิมานชัย)
 10. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) กฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลของบุคคล และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/2 (โดย นางสาวประพิณ ประดิษฐากร)
 11. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยกับฝรั่งเศส - เปรียบเทียบในภาพรวม (โดยนายนิชฌาน หัสรังค์)
 12. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) มาตรฐานทางการแพทย์ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยนายนิชฌาน หัสรังค์)
 13. (กฎหมายวิธีพิจารณาความ) ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยในประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยนายนิชฌาน หัสรังค์)
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
 1. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) A Comparative Study of Rome I and Thai Private International Law : Focus on the Applicable Law Rules in Contract (โดย นายเสริมสิทธ์ สิริเจริญสุข) ปี 2551
 2. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) Describe the forms of subsidies that are prohibited under WTO law and assess the extent to which the rules on prohibited are clear and are appropriate (โดย นายเสริมสิทธ์ สิริเจริญสุข) ปี 2551
 3. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) "General Problem and Issues of Principle Relating to International Insolvency" (โดย นายเสริมสิทธ์ สิริเจริญสุข) ปี 2551
 4. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) การยื่นคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาในประเทศไทย (โดย ดร.กนก จุลมลต์) ปี 2553
 5. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) สภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาในประเทศไทย (โดย ดร.กนก จุลมนต์) ปี 2553
 6. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) ข้อพิจารณาของประเทศไทยในการอนุวัติกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (โดย ดร.กนก จุลมนต์) ปี 2553
 7. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) ความรับผิดของกรรมการบริษัท : กรณีศึกษาจากกฎหมายล้มละลายของประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส (โดย นางสาวพิมลพรรณ มีทิศสม) ปี 2554
 8. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) EC Insolvency Regulation - an Overview (โดย นางสาวพิมลพรรณ มีทิศสม) ปี 2554
 9. (กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ) Overview of the New Chapter in Thai Bankruptcy Act for SMEs Business (โดย นางสาวพิมลพรรณ มีทิศสม) ปี 2554
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 1. (กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค) A European \"Rule of Reason\" in Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (โดยนายปกรณ์ ยิ่งวรการ) ปี 2555
 2. (กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค) The Use of Arbitration in Corporate Disputes : International and Thai Perspectives (โดยนายปกรณ์ ยิ่งวรการ) ปี 2555
 3. (กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค) Impace of Anti-Money Laundering Measures on Banks and Consumer Customers in United Kingdom and A Comparative Study with Thailand (โดยนายปกรณ์ ยิ่งวรการ) ปี 2555
 4. (สินค้าไม่ปลอดภัย) Products Liability Law (โดย นางสมปรารถนา แสงสุริยะฉัตร) ปี 2556
 5. (สินค้าไม่ปลอดภัย) ปัญหาการวินิจฉัยคดีที่มีประเด็นในเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมาย (Conflict of Laws) ในคดีความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย (Products Liability) และข้อเสนอแนะในการใช้และตีความมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (โดย นายวีกิจ เจริญสุข) ปี 2557
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 1. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) The Effectiveness of Preliminary Injunctions for Copyright Infringement Cases in Thailand : A Comparison with the Experience in England and Wales (โดย นางสาวสุจินต์ เจนพาณิชพงศ์) ปี 2552
 2. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) การวินิจฉัยปัญหาเรื่องอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (โดย นางสาวสุจินต์ เจนพาณิชพงศ์) ปี 2552
 3. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) The application of the territoriality principle in intellectual property protection to outer space (โดยนางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม) ปี 2553
 4. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) ลิขสิทธิ์ในห้วงอวกาศ (copyrights in outer space) (โดยนางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม) ปี 2553
 5. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) Parody Defense in Thailand Entertainment Law (โดย นางศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์) ปี 2556
U.S. International and Transnational Law
 1. (International and Transnational Law) The Non-Pecuniary Damages in Wrongful Acts Causing Bodily Harm and Death: The Comparative Study on US and Thailand Laws (โดย นายวรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย) ปี 2553
 2. (International and Transnational Law) ค่าเสียหายเชิงลงโทษความท้าทายใหม่ในระบบกฎหมายของประเทศไทย (โดย นางอนงค์รัตน์ คงลาภ) ปี 2553
 3. (International and Transnational Law) กฎหมายป้องกันการคอรัปชั่นในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (โดย นายผาสุก เจริญเกียรติ) ปี 2553
 4. (International and Transnation Law) Liability for Other Person: Comparison between U.S. and Thailand (โดย นายประมุข ทัศนปริชญานนท์) ปี 2554
 5. (International and Transnational Law) ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสหภาพยุโรปกับกฎหมายของประเทศสมาชิก และการยอมรับกฎหมายสหภาพยุโรปของเบลเยี่ยมและเยอรมัน (โดย นายนริศ วงศ์ตระกูล) ปี 2556
 6. (International and Transnational Law) Vicarious Liability : Doctrine, Theory and Judicial Interpretation in Thailand and the United States (โดย นางสาวอชิรญา พลภักดี) ปี 2556
 7. (International and Transnation law) The Coordination of Civil Claims with Criminal Proceedings in Thailand and The Unites States (โดย นางสาวสุวณัญฐ์ ไม้สูงดี) ปี 2556
 8. (International and Transnational Law) An Overview of Certain Aspect of Comparative Law (โดย นางวิไล นภานุเคราะห์) ปี 2560
กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 1. (กฎหมายเกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Strengths and Weaknesses of the World Trade Organisation Dispute Settlement System (โดยนายเมธา จันทร์ชื่น) ปี 2556
 2. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Asian Roles in Managing the Spratly Islands Dispute (โดยนายเมธา จันทร์ชื่น) ปี 2556
 3. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Should International Commercial Arbitration Proceeding be Confidential? (โดยนายเมธา จันทร์ชื่น) ปี 2556
 4. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) The Legal Appropriation of the Kingdom of Thailand on The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, 1989 (CISG) (โดยนางสาวศิริลักษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล) ปี 2556
 5. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Can Online Dispute Resolution Meet Challenges of Thai Consumer Disputes? (โดยนางสาวศิริลักษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล) ปี 2556
 6. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Do International Commercial Courts Represent As Real Challenges To International Arbitrations? (โดยนางสาวศิริลักษณ์ อรุณประดิษฐ์กุล) ปี 2556
 7. (กฎหมายเกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) How Alternative Disputes Resolution or \'ADR\' can assist handing labour disputes in Thailand in facing the challenges of the ASEAN Economic Community (AEC) (โดย นายณวพร รัตนวราหะ) ปี 2556
 8. (กฎหมายเกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) The protection of Foreign Investment by the Bilateral Treaty (BIT) between the Kingdom of Thailand and the Federal Republic of Germany:Focusing on the Arbitration award of Walter Bau AG v.The Kingdom of Thailand (โดย นายณวพร รัตนวราหะ) ปี 2556
 9. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ประชาสังคมเศรษฐกิจอาเซียนกับกฎหมายแรงงาน (โดย นายณวพร รัตนวราหะ) ปี 2556
 10. (กฎหมายเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) A Comparison of the appointment of judges in Thailand and Australia in terms of judicial independence (โดย นายชาติธรรม ประสงค์จรรยา) ปี 2556
 11. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Transaction Costs due to Conflict of Laws and Mechanisms used by International Organisations to Minimise such Transaction Costs (โดย นายชาติธรรม ประสงค์จรรยา) ปี 2556
 12. (กฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) Electronic Signatures in Emails in Context of the Electronic Transactions Act (Cth) (โดย นายชาติธรรม ประสงค์จรรยา) ปี 2556
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และกฎหมายตลาดเงิน
 1. (กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) Fiduciary Duty of Securities Brokers: A Comparative study between U.S.A and Thailand (โดย นางสาวนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช) ปี 2553
 2. (กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) Banking Competition under the 2010 Merger Guidelines (โดย นางสาวนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช)ฺ ปี 2553
 3. (กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) Legal Aspect of Fiduciary Relationship under Bank Confidentiality Agreement (โดย นางสาวนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช) ปี 2553
 4. (กฎหมายตลาดเงิน) การใช้ตราสารอนุพันธ์ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แบบสังเคราะห์ (โดย นายประภาส สุวรรณจิตอารีย์) ปี 2551
 5. (กฎหมายตลาดเงิน) A Comparative Study of UK and US Disclosure Requirements in relation to Rights Offerings (โดย นายประภาส สุวรรณจิตอารีย์) ปี 2551
 6. (กฎหมายตลาดเงิน) ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (โดย นายประภาส สุวรรณจิตอารีย์) ปี 2551
หนังสือเผยแพร่ของสำนักการต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด